تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

تاریکی درخشان

شکافت تاریکی، بدون زمان، بدون مکان...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پروژه اویلر

۵ مطلب با موضوع «مینیمال» ثبت شده است

آه از خاکستر سردم...

ما مُردیم.

جان سپردیم و هیچ کس نفهمید که نه سودای بهشت داشتیم و نه غم دوزخ.

ما، به درد خودمان مُردیم.

تنفر

از آدمها بدم می آید.

رنگ ها را می بینی؟ جز آبی، یکی نفرت انگیز تر از دیگری.

چای صبحانه و قهوه ی عصرانه را هم دوست ندارم.

هوای بهار دیگر چنگی به دل نمی زند.

سازم خوش نوا نیست،

و هیچ چیز به اندازه ی شیرینی های عید آزارم نمی دهد...


چقدر تو خودخواهی!

تمام دوست داشتن هایم را برداشتی برای خودت. دیگر چیزی برایم نمانده تا با باقی دنیایم تقسیمش کنم...

تلخ...

مصدق رِ که تبعید کردن، آمده بود خانه مان. رفتم پیش، بشش گفتم: آقای مصدق السلطنه، آینده ایرانه چطو میبینی؟

لبخند زد. تلخ...

رستگاری

آمده بودند تا رستگارمان کنند.

چشم در چشمانمان افکندند،
ساعت ها،
روز ها،
ماه ها،
مردمانشان با مردمانمان سخن می گفتند،
روز ها،
ماه ها،
سال ها،
آب دیده شان بر آتش مردمانمان می چکید،
ماه ها،
سال ها،
قرن ها،

و نیافتند آنچه در پی اش بودند.

به دمی، چشم از چشمانمان بر گرفتند.
فروغ امید -به نجاتمان، شاید- از نگاهشان خاموش شده بود.

به دمی رفتند،
و ندیدند آب چشمانمان را، که رفتن شان را می نگریست،

از سکوت زمزمه رنگینشان،
از هرم گرمای محبت دستانشان،
لباس نیلگون و آسمانی شان،
تنها بی رنگی نگاهشان به یادمان ماند.

رد واپسین نگاهشان را به چشم دنبال کردیم و پا به افق آسمان گذاشتیم،

باشد که رستگار شویم...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پ.ن) یکی از بزرگترین لذت های کنکور، زدن تست ادبیات است.
به جد قصد دارم بعد کنکور، ماهی یک کتاب آرایه بخرم تست بزنم!

مخصوصن اسلوب معادله و حسن تعلیل و پارادوکس، و مخصوصن تست های "در کدام گزینه فلان آرایه موجود نیست؟"
چون یعنی: در سه گزینه فلان آرایه موجود است،
یعنی: احتمالن سه بیت بی نهایت زیبا به استقبالم خواهد آمد!

The Great Dark Beyond...

We would find a new beginning

But as the shadow, once again crawls across our world,
And the stench of terror, drifts on a bitter wind,
The people pray for strength and guidance...

They should prey for the mercy of a swift death...


For i Have Seen What The Darkness Hides...